Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων

Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού

Υπ΄αριθμ. 8180/2741/A2/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Απόφαση (pdf)

Ο ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στους δικαιούχους των κάτωθι προγραμμάτων:

  • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (ΑΠ: 5240/1563/Α2/28-9-2016)
  • Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι (ΑΠ: οικ. 107889/572/14-10-2016)
  • Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι Ι (ΑΠ: οικ. 107886/569/14-10-2016)
  • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΑΠ: οικ. 107892/571/14-10-2016)
  • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ΑΠ: οικ. 107899/570/14-10-2016)
  • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (ΑΠ: 5227/1561/Α2/27-09-2016)

ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των οδηγών των προγραμμάτων, όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλεί ή υποβληθεί στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω ορισθείσας προθεσμίας, το έργο δύναται να οδηγηθεί σε απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Οδηγό εφαρμογής.

Τροποποίηση Οδηγού

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Απόφαση (pdf)

Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης- πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων τροποποίησης όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού

Υπ΄αριθμ. 6761/1566/Α2/15-12-2015 Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Απόφαση (pdf)

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολή από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.
Κατά συνέπεια μπορείτε να υποβάλλετε - και να προχωρήσουν κανονικά - αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

 

 

 

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 32

 

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 31

 

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 30

 

Απόφαση (pdf)

 

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 29

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 28

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 27

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 26

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 25

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 24

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 23

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 22

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 21

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 20

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 19

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 18

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 17

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 16

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 15

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 14

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 13

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 12

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 11

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 10

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 8

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 7

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 6

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 3-4-5

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 2

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 1

Απόφαση (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπ ΄αριθμ. 4000/956/Α2/07-07-2015 Απόφαση απόρριψης ενστάσεων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών’’.

Απόφαση (pdf)

Τροποποίηση της με Α.Π. 7780/1996/Α2/30.10.2013 Υ.Α. με θέμα «Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ένταξη και Έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»»

Απόφαση (pdf)

Υπ΄αριθμ. 3426/827/Α2/08-06-2015 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Υπουργική Απόφαση (pdf)

 

Παράταση υλοποίησης μέχρι 31/12/2015

Παράταση υλοποίησης μέχρι 31/12/2015 για όσα έργα του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ έχουν υποβάλει Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης μέχρι 30/06/2015.

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 16 Φεβρουαρίου 2015 έως 20 Φεβρουαρίου 2015 ο κύκλος εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλία από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
και
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»


Οι εκδηλώσεις που απευθύνονταν στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα παραπάνω προγράμματα κι αυτή τη περίοδο υλοποιούν τα έργα τους, έγιναν για την παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών, κάλυψαν και τους τέσσερις Νομούς της Θεσσαλίας και έλαβαν χώρα:

• Στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος)

• Στη Λάρισα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος όροφος, Παπακυριαζή 44, Λάρισα)

• Στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)

• Στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα).

Την παρουσίαση των θεμάτων και την ενημέρωση των επενδυτών ανέλαβαν για λογαριασμό της ΑΕΔΕΠ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Απόστολος Παπαδούλης και τα στελέχη της Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Βενετσάνος, Διευθυντής Οικονομικής Παρακολούθησης Έργου, κ. Ευάγγελος Κατσαούνης, Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», κ. Κατερίνα Παπαθανασίου και κ. Κωνσταντίνα Σπανού, Υπεύθυνες για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Οι συναντήσεις συγκέντρωσαν το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από «πρώτο» χέρι για την πορεία και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα των δύο Προγραμμάτων στη Θεσσαλία, αλλά και να θέσουν και να λάβουν χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα, προβληματισμούς και προτάσεις για την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση των έργων τους.

Νέες Εντάξεις Έργων

Νέες εντάξεις έργων. Τροποποίηση της με Α.Π. 7735/4304/Α2/03.07.2014 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7780/1996/Α2/ 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Θεσσαλίας για δυνητικά εντασσόμενα έργα».

Υπουργική Απόφαση Α.Π. 7735/4304/Α2/03.07.2014

 

Επαναξιολόγηση Αιτημάτων Θεραπείας

Επαναξιολόγηση Αιτημάτων Θεραπείας

Απόφαση

Δελτίο τύπου του ΕΦΕΠΑΕ για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

Δελτίο τύπου

Nέες Εντάξεις Έργων

Nέες εντάξεις έργων στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού,Εμπορίου,Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013''

Α.Π.: 11322/A2/5284 26/11/2014

Τροποποίηση του Οδηγού ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Απόφαση: 10577/5125/ 2-31/10/2014

Νέα καταληκτική ημερομηνία για τα ενταγμένα υπό όρους έργα – Ενίσχυση ΜΜΕ

Ανακοίνωση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Ανακοίνωση

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων

Απόφαση διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων για δυνητικά εντασσόμενα έργα

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» δυνητικά εντασσόμενων έργων, μετά την τροποποίηση στοιχείων Προϋπολογισμού, Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τη με ΑΠ. 7394/4149/Α2/25.06.2014 Απόφαση.

 

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7780/1996/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Θεσσαλίας για δυνητικά εντασσόμενα έργα.

 

Ένταξη και Έγκριση Χρηματοδότησης μετά την Εξέταση Αιτημάτων Θεραπείας - Τροποποίηση της με Α.Π.7780/1996/Α2-30/10/2013 Υπουργικής Απόφασης.

Αποφάσεις Αποδοχής – Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας

ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ Ερωτήσεων - Απαντήσεων

ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ Ερωτήσεων - Απαντήσεων με αλλαγή στην ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.1

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης έργων «Ενίσχυση ΜΜΕ» (4η έκδοση)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2013.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ αιτήματα θεραπείας.

H εξέταση των αιτημάτων θεραπείας ολοκληρώνεται εντός του Απριλίου οπότε και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση όσων γίνουν αποδεκτά με σκοπό την έκδοση των αποφάσεων ένταξης έως 30/6/2014.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2015.

Αιτήματα θεραπείας που έχουν υποβληθεί πέραν των προθεσμιών που θέτει η Νομοθεσία για την δικαστική προσβολή των πράξεων, δεν εξετάζονται.

Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών Δυνητικά Δικαιούχων & Οδηγίες Κατάρτισης – Ωριμότητα επένδυσης

Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός

Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Δελτίο Τύπου σχετικά με ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών"

Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης ολοκλήρωσης έργου για το πρόγραμμα Ενίσχυση ΜμΕ Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυση ΜμΕ Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στην Κεφαλονιά που έχουν καταταχθεί σε αυτήν την κατηγορία, λόγω του σεισμού εντάσσονται οριστικά στο πρόγραμμα χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Δελτίο Τύπου

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

Προδιαγραφές Σηματοδότησης

Προδιαγραφές Σηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
&
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»


Στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος)

Στη Λάρισα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος όροφος, Παπακυριαζή 44, Λάρισα)

Στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)

Στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα)

 

Πρόσκληση Εκδηλώσεων

6/12/2013

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»


 

5/12/2013

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις δυνητικά εντασσόμενων έργων Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 7780/1996/Α2/30-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία, πέραν των άμεσα ενταγμένων έργων του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ, παρασχέθηκε επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας, Εκδηλώσεις για την ενημέρωση των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων.

Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:
• τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3)
• τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1)
• τη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44) και
• τη Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176)

θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων για την οριστική ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων και θα δοθούν οδηγίες για την υλοποίηση τους.


 

25-11-2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"


 

1/11/2013
Απόφαση Τροποποίησης & τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»

 


9/7/2013

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις και Οδηγίες στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης

 


22/5/2013 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Υποβολής Προτάσεων "Ενίσχυση ΜΜΕ"


 

20/5/2013

Αποτελέσματα του Προγράμματος του ΕΣΠΑ για τη δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων


 

17/5/2013

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»
Η υποβολή των φυσικών φακέλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά πραγματοποιείται είτε ιδιοχείρως σε ένα από τα σημεία υποβολής, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες του εν λόγω φορέα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 20/5/2013.


 

10/5/2013

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών»


29/4/2013

Ανακοίνωση μη Παράτασης Προθεσμίας "Ενίσχυση ΜΜΕ"


 

12/4/2013

Τροποποίηση Παραρτήματος ΧΙΙ (Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων) για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».


 

4η Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων –Απαντήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»


 

5/3/2013

Τροποποίηση Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων»


 

7/2/2013

Βοηθητικό σημείωμα για την Καινοτομία για το πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».


 

1/2/2013

Συνοπτικός οδηγός «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»


 

14/1/2013

Οδηγός Προκήρυξης και Παραρτήματα

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top