Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων

Ο ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στους δικαιούχους των κάτωθι προγραμμάτων:

  • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (ΑΠ: 5240/1563/Α2/28-9-2016)
  • Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι (ΑΠ: οικ. 107889/572/14-10-2016)
  • Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι Ι (ΑΠ: οικ. 107886/569/14-10-2016)
  • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΑΠ: οικ. 107892/571/14-10-2016)
  • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ΑΠ: οικ. 107899/570/14-10-2016)
  • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (ΑΠ: 5227/1561/Α2/27-09-2016)

ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των οδηγών των προγραμμάτων, όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλεί ή υποβληθεί στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω ορισθείσας προθεσμίας, το έργο δύναται να οδηγηθεί σε απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Οδηγό εφαρμογής.

Αποδοχή Πρακτικού Νο 25/29-11-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

Αποδοχή Πρακτικού Νο 24/27-9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

Απόφαση (pdf)

ΦΕΚ (pdf)

Τροποποίηση Οδηγού

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΦ-ΔΙΔ), όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

Απόφαση (pdf)

Αποδοχή Πρακτικού Νο 23/1-9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

Αποδοχή Πρακτικών Νο 19/20-4-2016, Νο 20/21-4-2016 και Νο 21/12-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.

Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε - και να προχωρήσουν κανονικά - αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Εξωσυστημικό Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης για το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης (doc)

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 

Απόφαση (pdf)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει - Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο11 της ΕΠΠΑ του προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9 & 10 της ΕΠΠΑ του προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στο πρόγραμμα "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Απόφαση (pdf)

ΦΕΚ (pdf)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση (pdf)

 

Αποδοχή Πρακτικών Νο 1/6-10-2014, Νο 2/7-10-2014, No 3/8-10-2014, Νο 4/9-10-2014, Νο 5/10-10-2014, Νο 6/10-10-2014, Νο 7/4-11-2014 και Νο 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Αποδοχή Πρακτικών Νο 1/6-10-2014, Νο 2/7-10-2014, No 3/8-10-2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 4/9-10-2014, Νο 5/10-10-2014, Νο 6/10-10-2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 7/4-11-2014, Νο 8/16-12-2014

 

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων

Απόφαση Παράτασης (pdf)

 

Παράταση Υλοποίησης Έργων

Παράταση υλοποίησης έργων 

 

Α.Π.: Οικ. 9659/2339-11/08/2014

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Αποτελέσματα Εντάξεων

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/15-1-2014, Νο 6/16-1-2014, Νο 7/17-1-2014, Νο 8/28-1-2014 Νο 9/29-1-2014, Νο 10/30-1-2014, Νο 11/31-1-2014, Νο 12/10-2-2014 και Νο 13/28-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη των έργων, του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών 2, 3 & 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης

25/9/2013

Υπεύθυνες Δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν για το "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"


 

24/9/2013

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων (FAQs) του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"


 

13/9/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. , ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network–Hellas, και το Επιμελητήριο Καρδίτσας προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα) για την παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.


11/9/2013

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την παράταση του χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.προσκαλείτους ενδιαφερόμενους εξαγωγείςκαθώς και όσους προτίθεται να εξάγουν προϊόντα-αγαθά υπηρεσίες στο εξωτερικό, στην παρουσίαση του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» που θα πραγματοποιηθεί , την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος) . 


 

Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network–Hellas, και το Επιμελητήριο Λάρισας για την παρουσίαση του Προγράμματος: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» Στη Λάρισα, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα).

 


 

3/9/2013

Πρόσκληση στην Ενημερωτική Εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network–Hellas, και το Επιμελητήριο Τρικάλων για την παρουσίαση του Προγράμματος: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» Τρίκαλα, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)


 

3/9/2013

Έντυπο και αφίσα του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»


 

28/6/2013

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»


 

18/1/2013

Παράταση – Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων


 

15/5/2012

Επικείμενη προκήρυξη προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ


  

 

"Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I "

22/2/2012

Έντυπα Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"Υλικό - Δικαιολογητικά για δικαιούχους προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"


"Ένταξη Έργων στο Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"


Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων για το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων


 Ολιγόωρη Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων".


 Παράταση Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος (20/5/2011)


 Αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων". (22/3/2011)


 Προκήρυξη Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" (11/2/2011)


 Προδημοσίευση Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων". (10/12/2010)

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top