Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 52/17-01-2017 της επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Απόφαση (pdf)

Εξωσυστημικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης Πιστοποίησης για το Πρόγραμμα του Εναλλακτικού Τουρισμού

Αίτημα (doc)

 

Τροποποίηση Οδηγού Πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" και Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων.

Απόφαση (pdf)

ΦΕΚ (pdf)

Κατόπιν έκδοσης της από 17-12-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"  και του σχετικού ΦΕΚ της 29/12/2014, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων η 30/6/2015.

Απόφαση παράτασης

ΦΕΚ Απόφασης

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

 

Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014)

Προδιαγραφές Πινακίδας

ΚΥΑ Τροποποίησης - Συμπλήρωσης Οδηγού Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Εναλλακτικός Τουρισμός

11/9/2013

Λήψη Προκαταβολής


29/5/2013

Έντυπα Υλοποίησης Εναλλακτικού Τουρισμού


7/3/2013

Δελτίο Τύπου ένταξης έργων στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» 


21/2/2013 

Υπεύθυνη Δήλωση Πρόθεσης Λήψης Προκαταβολής "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"


20/2/2013

Δελτίο τύπου - Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 


19/2/2013

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην πράξη εναλλακτικός Τουρισμός. Πατήστε εδώ. (20/2/2013)


31/1/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.Π.Ο.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» παρατείνεται έως και τις 15.02.2012.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, έως και την24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.


10/1/2012:

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Εγκρίνουμε τη νέα προκήρυξη της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον τροποποιημένο Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 • Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στην Πράξη«Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.), σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Οδηγού της Πράξης.
 • Η Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Η Πράξη χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000,00) Δημόσια Δαπάνη, από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:
 1. Ποσό € 13.645.616,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1).
 2. Ποσό € 938.490,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης»(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
 3. Ποσό  930.498,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης» ( Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).
 4. Ποσό € 1.789.031,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
 5. Ποσό € 1.618.456,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής».
 6.  Ποσό € 1.077.909,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ( Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

 • Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό της πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη και νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ. στην παροχή υπηρεσιών που αξιοποιούν τις εναλλακτικές ή/και ειδικές μορφές τουρισμού.
 • Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και οι θυγατρικές τους.
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 50%.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 04/01/2012 έως και την 31/01/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή,εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Οδηγό της Πράξης.
 • Ο Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
 • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.grwww.visitgreece.gr),
 • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
 • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.
 • Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013»
 • Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» δύνανται να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσης και σύμφωνα με τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα υποβολή της πρότασης αυτομάτως ανακαλείται η προηγούμενη υποβολή.
 • Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» και δεν επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ισχύει η ήδη υποβληθείσα πρόταση τους, προσαρμοζόμενη αυτόματα, ως προς τα ποσοστά χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.
 • Για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Περίληψη της Πρόσκλησης αυτής να δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες:
  • ΕΘΝΟΣ
  • ΙΣΟΤΙΜΙΑ
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

  


 








 

(12/12/2011)

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Αναμένεται Τροποποίηση Οδηγού (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12-12-2011) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 12-12-2011:
Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο Οδηγός Εφαρμογής και η προκήρυξη του Προγράμματος  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σύντομα θα τροποποιηθούν.
Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr και www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων


 

(15/11/2011)

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»παρατείνεται και τροποποιείται-συμπληρώνεται, ως εξής:

 1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα παρατείνεται έως την 30η Δεκεμβρίου 2011.
 2. Δίδεται πλέον η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010. (Ανακοίνωση)


Προκήρυξη του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" (15/9/2011) 


ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  

Εναλλακτικός Τουρισμός (17/1/2011)

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού

Προδημοσίευση/Παραρτήματα

Τα συνημμένα αρχεία αποτελούν επίσημο κείμενο Διαβούλευσης για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Παρασκευή 28.01.2011. 

 

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top